Venstrepopulistene

Venstrepopulistene

Vestlige statsledere, som de norske, ivrer for internasjonale angrepskriger og skjerper konflikten med Russland. Det økonomiske overskuddet vi alle skaper går bare til noen få, slik at økonomisk og sosial utvikling hindres. Mange velstående som George Soros og velutdannede og erklærte venstreorienterte vil oppløse statsgrensene for at alle i verden skal få bo hvor de vil. Men det er statsgrensene som har gitt menneskene i vår tid økonomisk og politisk trygghet. Å ta imot nye innbyggere, innvandrere, til et land kan være både ønskelig og uønsket. Derfor må hver enkelt stat til enhver tid ha rett til å bestemme hvor mange og hvem som skal få bli et lands nye innbyggere — og på hvilke vilkår. Ikke som nå: La nesten alle som vil få bosette seg i Norge og at vi skal tilpasse oss dem.

 

Denne skadelige politiske utviklingen er drevet fram uten at innbyggerne har kunnet stemme over disse viktigste sakene. Over hele Europa øker motstanden blant vanlige folk mot denne politikken. De venstreorienterte partiene som historisk har arbeidet for økonomisk rettferdighet og likhet, og frihet med individuelle rettigheter, arbeider nå for stor innvandring og støtter sterkt mennesker som baserer sin samfunnsoppførsel på en religiøs teori og praksis som vi tidligere har brukt århundrer på å tilbakevise. Fremskrittspartiet blir sett på som et parti som ser problemene med innvandringens omfang og innvandrernes medbrakte religiøse menneskesyn. Men i regjering viser Frp at partiet ikke mener alvor med denne kritikken, og er mest opptatt av skattelettelser for de rikeste og økte fartsgrenser. Vi som fortsatt har samme syn som venstrekreftene de siste par hundre årene: mot krig, for økonomisk rettferd, frihet fra religiøs tvang og for nasjonal selvstendighet, har i dag ikke noe parti å stemme på.

 

Derfor inviterer vi til å starte et nytt parti, Venstrepopulistene. Vi velger med vilje å kalle oss populister. Populist betyr å være folkelig og arbeide for alminnelige menneskers felles interesser. Vi ønsker at vi innbyggerne i vår tid ikke skal overlate til politikerne å bestemme så mye som de har rett til i dag, særlig ikke om så viktige saker som å sende Norge i krig verden rundt, om økonomisk politikk og innvandringens omfang og forutsetninger.

 

Vi mener at 50 000 velgere må få rett til å kreve avstemning om Stortingets og regjeringens enkeltvedtak. Hvis folk hadde fått bestemme, tror vi ikke det ville vært mulig å gjennomføre verken EØS-medlemskapet, pensjonsnedskjæringene, krigene mot Afghanistan og Libya, innblandingen i Syria, den omfattende innvandringen og kampen for muslimske særrettigheter som bryter med alle norske frihetstradisjoner.

 

Vi inviterer derfor til å bli med på å slutte opp om et nytt parti som skal arbeide mot dagens politikk og for økt folkestyre med flere folkeavstemninger. Først ved å hjelpe til med å få partiet registrert.

 

Ove Bengt Berg Gry Bredesen Eli Kvåle Lysne

 

 

Skisse til

politisk program

 

Partiet er i startfasen, og har bare en skisse til program som må diskuteres nærmere og vedtas av en forsamling av delegater. Foreløpig legger vi fram denne skissen til politisk program for å vise retninga og grunnlaget vårt:

 

Venstrepopulistene har ikke noe idealistisk framtidssamfunn som politisk mål. Vi tar utgangspunkt i dagens samfunn, og vil endre det med enkle kortsiktige politiske tiltak for at flest mulig skal få det best mulig.

Vi må igjen bruke tidligere tiders mange vellykte omfordelingstiltak med felleseie av statsinstitusjoner styrt gjennom demokratiske vedtak.

Dagens politiske situasjon preges av at Arbeiderpartiet og Høyre skaper en illusjon om at de er uenige om økonomisk politikk og utenrikspolitikk. Men de er begge enige om EUs kriminalisering av det som sees på som tradisjonell sosialdemokratisk omfordelingspolitikk. Venstrepopulistene, som det eneste partiet i Norge, ligger ikke denne villedende påstanden om de store politiske skillene mellom Høyre og Arbeiderpartiet til grunn.

 

Nasjonalt program:

Dagens politikk endres gjennom ti konkrete enkelttiltak:

 

 • I samsvar med prinsippet om nasjonal sjølråderett, at det er innbyggerne i et land som skal bestemme der, sies EØS-og Schengen-avtalen straks opp, inngåtte internasjonale traktater skal reforhandles og ingen avtale som frihandelsavtalen TISA/TTIP skal inngås.
 • Ingen norske fly, skip eller soldater i utlandet for vestlige kriger
 • Folkeavstemninger skal holdes oftere — når 50 000 skriver under på et krav om folkeavstemning om en sak. Slik svekkes elitestyringa i Norge, og demokratiet styrkes.
 • Innvandringsstopp til en folkeavstemning har avgjort antall og vilkår innvandrerne må godta.
 • Asylordninga oppheves, og bare framstående politiske ledere og andre åpenbart politisk forfulgte gis opphold i Norge som beskyttelse. Edward Snowden og Julian Assange er slike som skal få opphold i Norge som beskyttelse mot forfølgelse. Mordechai Vanunu skal også gis opphold i Norge.
 • Norsk kultur og norske tradisjoner skal fortsatt være grunnlaget for alle i Norge
 • Bruk oljefondet til infrastruktur og offentlige bygg i Norge, ikke i utlandet
 • Pensjoner kan ikke baseres på oljefondets finanslotteri: bare av årlige skatteinntekter kan pensjonene betales
 • Framtidige pensjonsutgifter skal tas ut av bedriftenes årlige regnskap, på samme måte som framtidig lokalleie, lønnsutgifter, avgifter med mere. Hensikten med å ta med de framtidige pensjonsutgiftene i et årsregnskap er bare å fjerne pensjonen.
 • De nåværende lokalsjukehusenes kirurgiske døgntjeneste opprettholdes, og ingen sjukehus legges ned.

 

Utmelding av EØS:

I to folkeavstemninger har innbyggerne i Norge sagt nei til medlemskap i EU, og da EØS er underordning av EU, sies EØS-avtalen med EU opp straks.

 

Innvandring:

Forutsetninger for opphold i Norge:

Norge skal ikke lenger følge det som regnes som asylregler, det som bare er regler for ubegrensa alminnelig innvandring. Mulighetene for henteekteskap og familiegjenforening oppheves.

I Norge prioriteres alt norsk, for «Du bor i Norge nå»:

Innvandrernes religiøse og tradisjonelle skikker og regler underordnes norsk lov og norske tradisjoner som plikt til skolegang, fellesklasser med begge kjønn, norskopplæring i stedet for morsmålsopplæring, norske barnevernsbestemmelser, rett til å velge ektefelle uavhengig av familie og klan, norske dyrevernregler (dvs forbud mot halalsakting og salg av halalkjøtt), forbud mot klær som religiøst og tradisjonelt er oppfunnet for å markere kvinnens underordning av mannen som nikab, burka, chal (forbud mot hijab for alle under 18 år) og forbud mot omskjæring av kjønnsorganer på mennesker om er under 18 år. De som ikke kan godta slike norske rettigheter og plikter, trenger ikke komme til Norge. Det er helt frivillig å komme til Norge.

 

Utviklingshjelp

Utviklingshjelpen opphører. Utviklingshjelpens utgangspunkt er at verdens mennesker ikke kan klare å utvikle samfunn på eget grunnlag, og uttrykker en nedlatende og i praksis en rasistisk holdning. Utviklingshjelp er å gripe inn i andre lands indre oppgaver, og betyr å se ned på innbyggerne der som mennesker som er uten evne til egen utvikling og som er avhengig av norsk hjelp. Norsk utviklingshjelp er ødeleggende for verdens fattigste staters egen utvikling. All utvikling i andre land må være de egne innbyggernes egen oppgave å utvikle, slik vi har gjort i Norge, Europa og USA.

 

Utviklingshjelpen har sitt utgangspunkt i å spre norsk kristendom og norsk økonomisk innflytelse.

 

Ikke-innblanding i andre stater gir færrest kriger.

 

Inntil 2 % av BNP kan hvert år brukes til nødhjelp i verdens nærområder — når statslederne der ber om det.

 

 

Reduksjon i offentlig utgifter

 • Sykehusbyråkratiet fjernes: Foretaksmodellen legges ned. Sjukehusene styres demokratisk gjennom staten og kommuner og fylker .

 

 • Pressestøtten og momsfritak for mediene fjernes. Alle som vil har råd til å kjøpe det aviser og tidskrifter koster å produsere.

 

 • Forbud mot bruk av innleide konsulenter i stat og kommune.

 

 • Kun elever i offentlige skoler skal få gratis utdanning. Fritak fra offentlig skole tillates ikke. Alle barn har plikt til å delta i norsk-opplæring fra tre års alder.

 

 • Staten skal ikke ha noen religion. Ingen tros- eller livssynsretninger skal få støtte til lokaler og drift. Staten overtar ansvaret for gravplassene.

 

Den viktigste ordninga for overføring av penger til de rikeste fra de fattigste opphører:

Rentefradraget på 28 % må derfor reduseres ned til 5 % over en femtenårsperiode, og bare for gjeld inntil 3 millioner.

 

Det innføres nasjonal eiendomsskatt.

 

Gjeninnføring av demokratisk styring av statsbedrifter

 • Staten overtar og forvalter stalige bygg. Rundt 60 milliarder fra oljefondet tas til vedlikehold av etterslepet av offentlige bygg som skoler som i dag forfaller. For alle offentlige bygg må det hvert år settes av 10 % til vedlikehold.
 • Arcus/Vinmonopolet kjøpes tilbake fra nåværende eier, svenske Ratos.
 • Telenor og Statoil forbys å bli et norsk imperialistisk selskap. De kan bare tilrettelegge for at andre land kan ta kontroll over egne oljeressurser og kommunikasjonsmuligheter slik den norske staten i dag kontrollerer norske oljeressurser.
 •  

Miljøtiltak:

 • Enhver bil er en svært miljøbelastende og svært kostbar måte å forflytte stort sett bare en person på, også en elbil:

Alle el-bil-insentivene, til en årlig kostnad til nær 5 milliarder kroner, oppheves. Elbilene må ut av kollektivfeltene, og elbileierne må som andre bilister betale for drivstoffet (strømmen). Bare elbiler som ny koster maksimalt 300 000 gis 50 % avgiftsfritak hvis eieren kan dokumentere at husstanden bare disponerer én bil.

 • Det gis ikke lenger skattereduksjon for å kjøre bil til arbeid i de store byene der det finnes kollektivtilbud, bare de som betaler kollektivbillett får skattefradrag

 

Ta hele Norge i bruk:

Om Oslo

For mange bedrifter vil etablere seg i Oslo og for mange vil bo der. Oslos infrastruktur tåler ikke dette. Det innføres 10 % etableringsskatt for nye bedrifter i Oslo, og personlig ekstraskatt for nyinnflyttere til Oslo. Slik kan andre kommuner dele bosettingskostnader som nye boliger, skoler og samferdsel med Oslo.

 

Ikke la oljeformuen fordampe i Londons handlegater

Med penger fra oljefondet bygges ny jernbanetunnell og t-banetunnell i Oslo, togtunnell Oslo-Hønefoss, ny toglinje Gjøvik-Lillehammer, skipstunnell ved Stadt, jernbane fra Bodø til Tromsø og høyhastighetstog Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og fra Oslo mot Gøteborg.

 

Her kan du kontakte oss